تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری که متخصص می باشد انجام می شود و پس از تهیه این نقشه با مهر و امضای خود به نقشه تهیه شده ارزش و اعتبار خواهد داد. نقشه کادر و یا بلوکی زمانی به مالک دستور تهیه آن داده می شود که وضع موجود عرصه ملک با سند […]

بیشتر بخوانید