تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه های یو تی ام دو خطی که این نقشه تنها توسط یک فرد متخصص قابل تهیه است یکی از این افراد متخصص کارشناس رسمی دادگستری می باشد و این نقشه به این دلیل تهیه می گردد تا اثبات شود ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با […]

بیشتر بخوانید