تهیه نقشه های مصوب

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران به منظور اخذ جواز ساخت و ساز می باشد و تهیه نقشه های مصوب شهرداری درحیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و همچنین مهر و امضای او مورد تایید شهرداری می باشد و منظور از نقشه های مصوب شهرداری نقشه های […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت اسناد نقشه ای یو تی ام است که با دقت سانتی متری و فرمت استاندارد می باشد. نقشه یو تی ام نقشه ای است با مختصات جهانی که از وضع موجود ملک تهیه می گردد با تهیه این نقشه برای ملک مختصات یو تی ام گوشه های ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود. منظور از نقشه های مصوب شهرداری نقشه دو خطی می باشد که مالک موظف به تهیه آن می باشد تا برای انجام ساخت و ساز در ملک بتواند جواز ساخت و ساز اخذ کند در واقع نقشه […]

بیشتر بخوانید