تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران به منظور اخذ جواز ساخت و ساز می باشد و تهیه نقشه های مصوب شهرداری درحیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و همچنین مهر و امضای او مورد تایید شهرداری می باشد و منظور از نقشه های مصوب شهرداری نقشه های […]

بیشتر بخوانید