تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت اسناد نقشه ای یو تی ام است که با دقت سانتی متری و فرمت استاندارد می باشد. نقشه یو تی ام نقشه ای است با مختصات جهانی که از وضع موجود ملک تهیه می گردد با تهیه این نقشه برای ملک مختصات یو تی ام گوشه های ملک […]

بیشتر بخوانید