تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان به این صورت می باشد که قبل از معامله واحدهای پیش فروشی،میتوانید نقشه پیش تفکیک از آن واحد را تهیه کنید، در این صورت مساحت آن به طور دقیق مشخص می شود خریدار می تواند با خیال راحت معامله را انجام دهد و در واقع با تهیه نقشه پیش […]

بیشتر بخوانید