تهیه نقشه دو خطی

تهیه نقشه دو خطی برای ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی برای ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی برای ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت به منظور تعیین موقعیت دقیق وضع موجود ملک تهیه میشود تا شهرداری برای ملک جواز ساخت اخذ کند و نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دوهزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت حتما باید توسط یک فرد متخصص که مهر و امضا معتبری در اداره ثبت دارد همانند کارشناس رسمی دادگستری فراهم گردد تا در نتیجه نقشه دو خطی با دقت بالا تهیه گردد که طبق آن سند ملک تصحیح گردد. این نقشه زمانی درخواست می شود که مساحت سندی […]

بیشتر بخوانید