تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی بر روی نقشه یو تی ام برای این انجام می شود که موقعیت دقیق اراضی ملی مشخص شود و اراضی ملی به زمین هایی گفته می شود که متعلق به دولت بوده و سابقه کشاورزی ندارند یعنی این زمینها احیا نشده هستند و اگر ملکی جزء راضی ملی تشخیص داده شود دولت […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی انجام می گیرد تا مدرکی تهیه شود که با استفاده از آن ثابت شود اراضی شخص به مالک تعلق دارد و کشاورزی می باشد یا اینکه اراضی ملی است از آن دولت می باشد. اراضی ملی به اراضی گفته می شود که بدون هیچ دخالت و دخل […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام به این منظور انجام می شود که ملکی که متعلق به یک شخص است توسط دولت از وی گرفته میشود و در واقع دولت به این دلیل خود را مالک آن ملک میداند که آن ملک اراضی ملی تشخیص داده شده است. مالک فقط با […]

بیشتر بخوانید