تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی انجام می گیرد تا مدرکی تهیه شود که با استفاده از آن ثابت شود اراضی شخص به مالک تعلق دارد و کشاورزی می باشد یا اینکه اراضی ملی است از آن دولت می باشد. اراضی ملی به اراضی گفته می شود که بدون هیچ دخالت و دخل […]

بیشتر بخوانید