تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات را می توان به کارشناس رسمی دادگستری که فرد متخصص است سپرد و این متخصص برای تهیه نقشه تفکیک آپارتمان از روش ها و تجهیزات مخصوصی بهره می گیرد تا در نتیجه این نقشه با دقت بالا حاصل شود در نتیجه با به دست آمدن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری برای انجام معامله مطمئن و جلوگیری از ضرر و زیان خریدار و فروشنده انجام می شود در واقع اگر قرار باید معامله به صورت پیش خرید انجام شود باید مساحت دقیق واحد پیش فروشی مشخص شود تا خریدار بتواند با اطمینان کامل […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی تهیه می شود.در واقع هزینه های تهیه نقشه پیش تفکیک طبق تعرفه سازمان نقشه برداری کشور تعیین می شود و هزینه آن در مقابل ضرر و زیان هایی که ممکن است با انجام نداد آن به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید به این منظور انجام می شود که برای آپارتمانی که قبل از پایان ساخت و ساز تعدادی از واحدهای آن برای پیش فروش گذاشته شده است و چون هنوز ساخت آپارتمان تمام نشده است و مساحت دقیق واحد ها مشخص نمی باشد قبل از خریداری واحد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی قابل انجام می باشد تا در نهایت با معلوم شدن مساحت دقیق واحد های آپارتمانی سند مالکیت رسمی برای هر یک از واحد های آپارتمانی صادر گردد و سند اولیه باطل گردد همچنین برای اینکه هر یک معاملات واحد های آپارتمانی قبل از پایان ساخت و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت به منظور جلوگیری ازضرر و زیان در انجام معامله ای می باشد که در آن قرار است واحدی از آپارتمان که به صورت پیش فروش می باشد انجام شود در واقع واحد های آپارتمانی که به صورت پیش فروش می باشد چون هنوز ساخت و ساز آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی و تجاری انجام می شود تا اطلاعات فنی هر واحد با دقت بالا حاصل شوند. در واقع با تفکیک مساحت و ابعاد دقیق هر یک از واحد ها در طبقات به دست می آید. همچنین علاوه بر اینکه مساحت و ابعاد واحدها که قسمت اختصاصی آپارتمان است، […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و در واقع این کارشناس در انجام تفکیک حرفه ای میباشد و با تخصصی که دارد به طور دقیق اندازه گیری، سرشکنی، محاسبه و میانگین گیری را برای به دست آمدن متراژ و مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان را به منظور اخذ […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری توسط کارشناسی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود تهیه می شود و نقشه تفکیک به این دلیل تهیه میشود که مساحت و ابعاد هرواحد به طور دقیق مشخص شود و با استفاده از این نقشه، اداره ثبت سندتک برگ برای هر واحد صادر […]

بیشتر بخوانید