تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی قابل انجام می باشد تا در نهایت با معلوم شدن مساحت دقیق واحد های آپارتمانی سند مالکیت رسمی برای هر یک از واحد های آپارتمانی صادر گردد و سند اولیه باطل گردد همچنین برای اینکه هر یک معاملات واحد های آپارتمانی قبل از پایان ساخت و […]

بیشتر بخوانید