تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات را می توان به کارشناس رسمی دادگستری که فرد متخصص است سپرد و این متخصص برای تهیه نقشه تفکیک آپارتمان از روش ها و تجهیزات مخصوصی بهره می گیرد تا در نتیجه این نقشه با دقت بالا حاصل شود در نتیجه با به دست آمدن […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار با این هدف انجام می شود که مساحت دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی به دست آید. در نتیجه با معلوم شدن مساحت دقیق هر واحد سند تک برگی از جانب اداره ثبت اسناد صادر می گردد. همچنین قبل از صدور پایانکار و قبل از اتمام ساخت وساز به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد برای پیش خرید و یا پیش فروش ملک است که با توجه به این مساحت تعیین شده از طرف کارشناس رسمی نقشه برداری و نقشه های ترسیم شده و قیمت روز ملک کار خرید و فروش ملک با اطمینان خاطر انجام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک به منظور تعیین مساحت دقیق ملک انجام می شود و با تعیین این مساحت می توان کار پیش خرید یا پیش فروش ملک انجام می شود و تا با توجه به مساحت تعیین شده کار خرید ملک با اطمینان کامل انجام شود. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه برای صدور سند برای هر واحد و یا پیش خرید و پیش فروش ملک با اطمینان خاطر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و برای انجام این کار باید با استفاده از متر لیزری در محل هر واحد و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه برای پیش خرید یا پیش فروش ملک با اطمینان خاطر با توجه به مساحت دقیق تعیین شده انجام می شود و با این روش برای تعیین مساحت برای صدور سند و هم چنین صدور پایانکار […]

بیشتر بخوانید