تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید به این منظور انجام می شود که برای آپارتمانی که قبل از پایان ساخت و ساز تعدادی از واحدهای آن برای پیش فروش گذاشته شده است و چون هنوز ساخت آپارتمان تمام نشده است و مساحت دقیق واحد ها مشخص نمی باشد قبل از خریداری واحد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی و تجاری انجام می شود تا اطلاعات فنی هر واحد با دقت بالا حاصل شوند. در واقع با تفکیک مساحت و ابعاد دقیق هر یک از واحد ها در طبقات به دست می آید. همچنین علاوه بر اینکه مساحت و ابعاد واحدها که قسمت اختصاصی آپارتمان است، […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و در واقع این کارشناس در انجام تفکیک حرفه ای میباشد و با تخصصی که دارد به طور دقیق اندازه گیری، سرشکنی، محاسبه و میانگین گیری را برای به دست آمدن متراژ و مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان را به منظور اخذ […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری توسط کارشناسی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود تهیه می شود و نقشه تفکیک به این دلیل تهیه میشود که مساحت و ابعاد هرواحد به طور دقیق مشخص شود و با استفاده از این نقشه، اداره ثبت سندتک برگ برای هر واحد صادر […]

بیشتر بخوانید