تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های تجاری توسط کارشناسی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود تهیه می شود و نقشه تفکیک به این دلیل تهیه میشود که مساحت و ابعاد هرواحد به طور دقیق مشخص شود و با استفاده از این نقشه، اداره ثبت سندتک برگ برای هر واحد صادر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود، انجام خواهد شد. در واقع بعد از پایان ساخت و ساز آپارتمان باید برای هر واحد از آن سند تک برگ گرفت و برای اخذ سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید