تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن توسط کارشناس با این هدف انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر واحد مشخص شود.پیش تفکیک آپارتمان پیش از پایان ساخت و ساز انجام میشود تا در نتیجه با بدست آمدن مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان انجام معامله مطمئن ممکن باشد. انجام پیش تفکیک آپارتمان […]

بیشتر بخوانید