تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه با استفاده از متر کشی هر واحد و ترسیم نقشه واحد ها با قوانین مربوطه و تعیین مساحت هر کدام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش […]

بیشتر بخوانید