تهیه سند تک برگ ماده 147

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند برای زمین هایی است که مالک موفق به اخذ سند تک برگ نشده اند. در واقع برای مشخص شدن وضعیت این اراضی و برای این که بتوان برای این اراضی سند مالکیت رسمی اخذ نمود بایستی از ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ استفاده کرد و تقاضای اخذ سند مالکیت داد. […]

بیشتر بخوانید