تفکیک و افراز اراضی

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران در صورتی که مالکین بخواهند سهم خود را به طور دقیق مشخص کنند یا بخواهند مجزا کنند بایستی این اعمال انجام شود و تفکیک و افراز و تقسیم مفهوم بسیار نزدیکی به هم دارند و خیلی از افراد این ها را با هم […]

بیشتر بخوانید