تفکیک عرصه

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و عرصه زمینی می باشد که در آن ساخت و ساز صورت می گیرد و برای انجام تفکیک کارشناس از محل و موقعیت ملک بازدید می کند و نقشه شهرداری را با سند مالکیت صادر شده و محل ملک تطبیق می دهد […]

بیشتر بخوانید