تفکیک اراضی توسط کارشناس

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور تقسیم ملک به دو یا چند قطعه صورت می گیرد و پس از تفکیک هر یک از قطعات به صورت یک قطعه مستقل خواهد شد و تفکیک اراضی هم برای اراضی مشاعی و هم برای اراضی غیر مشاع انجام می شود و تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید