تفکیک آپارتمان پس از ساخت

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام می گیرد و جزء اعمال ضروری محسوب می شود تا اداره ثبت بتواند پس از بدست آمدن مساحت و متراژ دقیق هر واحد برای آن سند تک برگ صادر کند و در واقع اسناد تک برگ اسناد به روزی هستند که جعل آن […]

بیشتر بخوانید