تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد انجام می شود و برای تعیین و مشخص شدن مساحت دقیق آپارتمان طبق اصول باید تفکیک انجام شود و تفکیک عملیاتی فوق العاده تخصصی است که تنها توسط یک متخصص قابل انجام می باشد کارشناس رسمی دادگستری توانایی و […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام می گیرد و جزء اعمال ضروری محسوب می شود تا اداره ثبت بتواند پس از بدست آمدن مساحت و متراژ دقیق هر واحد برای آن سند تک برگ صادر کند و در واقع اسناد تک برگ اسناد به روزی هستند که جعل آن […]

بیشتر بخوانید