تفکیک آپارتمان های فاقد سند

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ به این منظور انجام می شود تا در نتیجه بتوان واحد های آپارتمانی که ساخت آن به اتمام نرسیده است و سند تک برگ نیز برای آن ها صادر نشده است بتوان معامله نمود. در واقع برای اینک بتوان واحد های آپارتمانی را مطمئن معامله کرد به طوریکه […]

بیشتر بخوانید