تفکیک آپارتمان مسکونی

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس برای بدست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان به کار می رود تا اگر قرار باشد واحدی را پیش فروش کنید با مساحت و اندازه دقیق آن این کار را انجام دهید .این کار هم به نفع فروشنده و هم به نفع خریدار خواهد بود خریدار […]

بیشتر بخوانید