تفکیک آپارتمان تجاری

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس نظام مهندسی بعد از پایان ساخت و ساز انجام می شود و مساحت دقیق هر واحد برآورد میگردد اما پیش از پایان ساخت و ساز نیز در صورتی که افراد بخواهند واحدهای آپارتمانی را معامله کنند برای به دست آوردن مساحت دقیق هر واحد لازم است […]

بیشتر بخوانید