تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد به دلیل تعیین مساحت و متراژ دقیق هر واحد از آپارتمان انجام میشود و این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میگیرد و این کار پیچیده و تخصصی است و به تجربه در این زمینه نیاز است و اکثر اشخاص […]

بیشتر بخوانید