تفکیک آپارتمانهای فاقد اسناد

تفکیک آپارتمانهای فاقد اسناد تک برگ

تفکیک آپارتمانهای فاقد اسناد تک برگ

تفکیک آپارتمانهای فاقد اسناد تک برگ به این منظور انجام می شود که اطلاعاتی مانند ابعاد و مساحت دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی مشخص شود و از این نقشه برای انجام معاملات پیش خرید و اخذ سند مالکیت تک برگ هر واحد استفاده می شود. تفکیک آپارتمانهای فاقد اسناد تک برگ گاهی ممکن […]

بیشتر بخوانید