تفسیر عکس هوایی قدیم

انجام تفسیر عکس هوایی قدیم برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی قدیم برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی قدیم برای تامین دلیل به منظور تعیین موقعیت یک ملک یا مرزهای بین دو ملک است که در بحث اختلافات ملکی قرار گرفته و برای اثبات ادعا نیاز به تفسیر عکس هوایی و ارائه تامین دلیل است و همچنین از این تامین دلیل به منظور ارائه به دادگاه اختلافات ملکی برای […]

بیشتر بخوانید