تفسیر عکس هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا در واقع به این منظور استفاده می شود که مالک برای پیش برد اهداف خود می بایست اثبات کند که بنا در اراضی اش وجود داشته است یا خیر مثلا مالک برای اثبات تجاوز اراضی مجاور به اراضی اش میتواند از این روش استفاده کند و […]

بیشتر بخوانید