تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی به این طریق ممکن است که وی مدارک و مستنداتی توسط کارشناسان تهیه و مهر و امضا می کند که با ارائه این مدارک و شواهد اختلافات مربوط به ملک در دادگاه حل می شود. اختلافات ملکی دو طرف دارد طرف دیگر دعوا ممکن است مالکین قطعات مجاور باشد […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه انجام می شود که تفسیر عکس هوایی یکی از مدارک اصلی و مهم برای ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی است که این عکس ها توسط ماهواره ها و یا هواپیماها از سطح زمین گرفته می شود و مرجع مهمی برای […]

بیشتر بخوانید