تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه به منظور حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار میگیرد و انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع برای ارائه دلیل به دادگاه در مورد اختلافات ملکی که برای مالک بوجود آمده […]

بیشتر بخوانید