تفسیر عکس های ماهواره ای

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک به منظور تعیین مرزهای ملک انجام می شود که در این روش مالک از وجود دیوار کشی یا اثاری مبنی بر وجود مرزهای ملک در سال های گذشته اطمینان دارد که با تهیه عکس های هوایی و تفسیر آن ها مرز های ملک تعیین میشود ودر نهایت […]

بیشتر بخوانید