تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی تنها توسط یک فرد متخصص قابل انجام می باشد و افراد غیر متخصص قادر به انجام آن نمی باشند و پس در صورتی که مرز های مالکان نا معلوم بود برای مشخص کردن حدود اربعه ملک لازم است عکسهای هوایی تفسیر و بررسی شود. تفسیر عکسهای هوایی […]

بیشتر بخوانید