تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه در این است که تامین دلیل در راستای اثبات ادعای محکوم له به دادگاه ارائه می شود و تامین خواسته به منظور درخواست برای توقیف معادل اموال محکوم به دادگاه ارائه می شود که ارائه تامین دلیل برای اختلافات ملکی یکی از وظایف کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید