تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی با این هدف انجام می گیرد تا در نتیجه با معلوم شدن پلاک ثبتی بتوان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود و کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که میتواند پلاک ثبتی را مشخص نماید این متخصص به اسناد ثبتی دسترسی دارد و می تواند این عملیات […]

بیشتر بخوانید