تعیین مساحت دقیق واحد آپارتمان

تعیین مساحت دقیق واحد آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تعیین مساحت دقیق واحد آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تعیین مساحت دقیق واحد آپارتمان برای اخذ سند تک برگ امری ضروری است و با تفکیک و تهیه نقشه تفکیکی امکان پذیر خواهد بود اینکار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری که از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود، انجام می گیرد و پس از انجام تفکیک مساحت دقیق هر واحد با دقت بالا به […]

بیشتر بخوانید