تعیین مساحت دقیق آپارتمان

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد انجام می شود و برای تعیین و مشخص شدن مساحت دقیق آپارتمان طبق اصول باید تفکیک انجام شود و تفکیک عملیاتی فوق العاده تخصصی است که تنها توسط یک متخصص قابل انجام می باشد کارشناس رسمی دادگستری توانایی و […]

بیشتر بخوانید