تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام

تعیین محل دقیق ملک با تهیه نقشه یو تی ام از ملک امکان پذیر خواهد بود و موجب می شود ملک دارای مختصات منحصر به فرد شود و در نتیجه هیچ ملکی نخواهد توانست برای آن مختصات سند اخذ کند در واقع مالک با تهیه سند تک برگ ملزم به تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید