تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحت وضع موجود ملک بزرگتر ازمساحت سندی باشد و زمانی که مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد باید برای انجام این کار جواز ساخت داشته باشد. برای اخذ جواز ساخت و ساز باید به […]

بیشتر بخوانید