تعرفه تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام برای املاکی انجام می شود که آدرس مشخص ندارند و با انجام این عملیات آدرس دقیق و حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص میشود در نتیجه با تهیه نقشه یو تی ام امکان تثبیت و دیوارکشی ملک برای محافظت از حدود ملک و همچنین اخذ […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک انجام می شود و با انجام اینکار از تجاوز به حریم و حدود ملک جلوگیری میشود. در واقع نقشه یو تی ام به این دلیل تهیه میشود که موقعیت دقیق ملک مشخص شود و با انجام میخ کوبی چهار گوشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری تهران از جانب این ارگان به این دلیل از مالک در خواست می شود تا به اطلاعات فنی دقیق مربوط به ملک دست بیابد. این سازمان قبل انجام ساخت و ساز شهری از مالکین در خواست خواهد کرد و با تهیه نقشه یو تی ام چهار گوشه ملک دارای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند

تهیه نقشه یو تی ام برای تعویض سند به منظور تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام می باشد که در واقع با تبدیل سند قدیمی به سندتک برگ باید موقعیت ملک به طوردقیق مشخص شود و برای اینکار باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود و ملک هم دارای اطلاعات حقوقی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان به این دلیل است که بتوان برای ملک سند رسمی در یافت کرد. در واقع طبق ماده ۱۴۷ در صورتی که ملک قبل از ۱۳۷۰ ساخته شده باشد و وضعیت ثبتی مشخصی نداشته باشد و فاقد سند رسمی باشد میتواند با استفاده از این ماده قانون سند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام اداره ثبت برای اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام اداره ثبت برای اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام اداره ثبت برای اخذ سند تک برگ مورد استفاده قرار میگیرد نقشه های یو تی ام انعکاس عوارض از زمین بر روی کاغذ می باشد یعنی زمین سه بعدی به کاغذ دو بعدی که بعد از تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام تعیین می شود. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده به این صورت می باشد که اگر مالکین ملک مشاعی به صورت توافقی محدوده های خود را مشخص کرده باشند، جهت اخذ سند مشاعی،مالک باید هم از محدوده مشخص شده و هم از ملک مادر نقشه یو تی ام تهیه کند تا اداره ثبت مساحت و […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران تهیه می شود تا مشخص شود که وضع موجود ملک پس از اجرای طرح شهرداری چه تغییری کرده است و سپس بتوان با توجه به آن سند ملک را تصحیح کرد و سند جدید از اداره ثبت اسناد اخذ کرد و نقشه یو تی ام،نقشه های […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای تشخیص منابع ملی به این منظور انجام می گیرد که معلوم شود نوع اراضی ملی است یا اینکه اراضی احیا شده می باشد و اراضی ملی متعلق به دولت است و در صورتی که اراضی فردی ملی محسوب شود در آن صورت مالک می تواند تشکیل پرونده دهد تا […]

بیشتر بخوانید