تصحیح مساحت سند

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه UTM در صورتی برای سند ملک لازم می شود که مساحت سند ثبتی ملک با مساحت وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد و در این مواقع میبایست مساحت و ابعاد ملک باید اصلاح بشود و برای اینکار مالک میبایست با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید