تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به این صورت می باشد که گاهی ممکن است قسمتی از ملک در مسیر طرح های شهرداری قرار بگیرد و مالک باید این قسمتها را را تخریب کند و در اختیار شهرداری قرار دهد در این صورت مساحت وضع موجود تغییر خواهد کرد و مساحت درج شده […]

بیشتر بخوانید