تشخیص موات و غیر موات بودن زمین

تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی ممکن است در واقع تفسیر با تفسیر عکس های هوایی پوشش دار مربوط به گذشته میتوان تشخیص داد اراضی موات است و یا موات نمی باشد و سابقه احیا و عمرانی دارد. تفسیر عکس هوایی تنها توسط یک فرد مخصص قابل انجام می باشد […]

بیشتر بخوانید