تحدید حدود ثبتی ملک

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی قابل انجام است درواقع در صورتی که مالکین قصد تحدید حدود ثبتی ملک خود را داشته باشد ابتدا باید در خواست تحدید حدود دهند و سپس افراد در نوبت قرار داده میشوند و زمانی که نوبت آنان فرا رسید هم نماینده اداره ثبت و هم کارشناس و مالکین […]

بیشتر بخوانید