تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران به این صورت می باشد که مالک زمین باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند تا بتواند موقعیت و حدود ملک خود را تعیین کرده و برای زمین کشاورزی خود سند مالکیت دریافت کند. تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران […]

بیشتر بخوانید