تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری برای تثبیت موقعیت ملک به کار میرود و زمانی نیاز است که بخواهیم از نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام برسیم و یا به اصطلاح جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام دهیم که مالک از موقعیت دقیق ملک با خبر و مطلع نباشد. […]

بیشتر بخوانید