تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ و نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ و نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ و نقشه UTM

تبدیل سند مشاعی به سند تک برگ و نقشه UTM به این منظور انجام می شود که سهم هر یک از شرکای ملک مشاعی مشخص و تثبیت شود و برای آن سند تک برگ از طرف اداره ثبت صادر شود در واقع املاک مشاعی بین دو یا چند نفر مشترک است و گاهی سهم هر […]

بیشتر بخوانید