تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی-جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی-جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی-جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی-جانمایی پلاک ثبتی به منظور بدست آوردن اطلاعات فنی ملک تهیه می شود.درواقع با وجود سند قدیمی ملک فقط دارای اطلاعات حقوقی می باشد و برای این که ملک هم دارای اطلاعات فنی و هم اطلاعات حقوقی شود باید برای ملک سندتک برگ تهیه شود. تبدیل اسناد شاهنشاهی به […]

بیشتر بخوانید