بررسی وضعیت پلاک ثبتی برای معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی برای معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی برای معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی برای معامله های ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع کارشناس تمام موارد که باید قبل از معامله بررسی شود را با دقت بسیاری بررسی می کند تا این معامله با اطمینان کامل انجام شود و خریدار در این معامله ضرر و زیانی نکند. […]

بیشتر بخوانید