انجام کلیه وکالت ملکی برای صدور سند

انجام کلیه وکالت ملکی برای صدور سند

انجام کلیه وکالت ملکی برای صدور سند

انجام کلیه وکالت ملکی برای صدور سند تک برگ و تعویض سند قدیمی ملک می توان به فردی متخصص و باتجربه به امور ثبتی و سندی سپرد. یکی از افرادی که می تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد و در نتیجه سند تک برگ ملک را از اداره ثبت اسناد اخذ نماید کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید